Onze klanten krijgen
Bulletproof Media concepts

Combineer Expertise in Storytelling, Branding, Marketing en Data in - video producties -

Jij Bent

Een bedrijf dat behoefte heeft aan iets speciaals. Iets nieuws, spannends. Iets dat ervoor zorgt dat je boven het maaiveld uitsteekt. Iets dat laat zien waarom je uniek bent En

Je bent klaar voor verandering en BulletProofMediaConcepts

Play Video

"We Steunen Jouw"

We geloven er in dat ieder succesvol bedrijf de mogelijkheid moet hebben om te ervaren wat het betekend om echt “je boodschap op de best mogelijke emotioneel bindende wijze op je doelgroep over te brengen”. Dit met echt unieke verhalen, unieke branding en marketing strategieën en inzet van data.

“Laat Magie Gebeuren” 

Markten Waarin We Zegevieren

“We kunnen alleen die klanten bedienen die producten hebben die consumenten echt nodig hebben bij het verbeteren van hun leven. Dit betekent op een emotioneel vlak. Dit is wanneer wij zegevieren en wanneer jij samen met ons het winnende team bent.”

“We hebben een iets wat onorthodoxe definitie van de media markt: Ieder bedrijf waar emotie de aanjager van de business is, maakt hiervan deel uit. Voldoe je aan deze beschrijving dan kunnen wij jouw bedienen en pluk je de vruchten van de BulletProof Methodologie. Jouw keuze. Is jouw product of dienst het waard om emoties teweeg te brengen?”

“Dit lijkt voor de hand liggend, maar weer zal je product of dienst echt levens moeten verbeteren om ons in staat te stellen BulletProof Media Concepts te ontwikkelen die resultaten bieden. En tegenwoordig moet (menselijke) gezondheid disruptief zijn en zo veel mogelijk mensen helpen. Is dit het geval. Laten we praten.”

“Dit lijkt een vreemde eend in de bijt. Echter, is dit zo? De meeste van de reis en vrije tijds industrieën zijn onderwerp van disruptieve processen en hebben snel verandering nodig. Storytelling en het teweegbrengen van emoties met inzet van video is de perfect oplossing om de uitdagingen te overwinnen. Je hebt onze aandacht.”

Bulletproof Methodologie?

De BulletProof Methodologie™ maakt het pad vrij voor:

Storytelling

De levenslijn van elk grootse campagne, productie, product of zelfs geheel bedrijf. Jij hebt een verhaal en wij brengen dit over.

Branding en Marketing

Geen business kan zegevieren zonder dit gegraveerd in steen. Wij helpen jouw dit naar video te vertalen.

Mensen

Eenvoudig over het hoofd te zien, echter contact met echte mensen is waar het echt om gaat.

In een strategie verankerd

Sorry dat we het (moeten) zeggen. Zodra een strategie is afgestemd - in jouw belang- wijken wij hier niet meer vanaf.

"Waarom De Bulletproof Methodologie er toe doet?"

Jij bent succesvol en niemand hoeft jouw te vertellen hoe je product te bouwen, je business te runnen en wie je klanten zijn.

En zo, met alle respect: hoef jij ons niet te vertellen wat onze mensen op hun vakgebied in hun DNA hebben.

“De BulletProof Methodologie zorgt dat wij beide doen, waar we het beste in zijn. En dit komt het eindresultaat ten goede. ” 

Principe
- Ontwikkel respect en samenhang -

In de ideale wereld zouden wij gewoon een brain upload doen van alle kennis die onze mensen over de vele jaren hebben opgebouwd in Storytelling, Branding, Marketing, Data en videoproducties en jouw mensen hebben dan het beste van beide werelden. Helaas is dit niet mogelijk. Met de BulletProof Methodologie bootsen wij dit na en zorgen wij voor samenhang tussen onze beide expertises in de korst mogelijke tijd. Het komt daarbij vooral neer op het creëren van respect tussen onze beide team (project) leden. Respect over elkaar core competenties en vertrouwen in het proces.

Principe
- Gebruik de juiste methoden -

Om van A naar Z te gaan, moet je instaat zijn om exact te weten, wanneer je welke methode van bijvoorbeeld Storytelling of zelfs film techniek moet gebruiken. Het probleem is echter dat er een grote verscheidenheid aan methoden is wanneer het gaat om de ontwikkeling van echt emotioneel pakkende mediaconcepten en videoproducties. Key is dus welke methoden in welke situatie te gebruiken. The BulletProof Methodologie is onze gids binnen dit proces.

Principal
- Data inzichten -

Om maximale resultaten te behalen moet je een hefboomwerking hebben. Het zoveel mogelijk gebruiken van data inzichten en het tegelijk deze volkomen negeren is de grootste uitdaging die je moet overwinnen (om uniek te zijn). De BulletProof Methodologie is wederom onze gids.

Wordt onderdeel van de BulletProof Media Concepts familie

“Er zijn drie groepen mensen:
Zij die zien, zij die zien wanneer het wordt getoond, zij die niet zien. “
-Leonardo da Vinci-

“Sluit je aan bij onze familie van klanten” 

Client Show Cases

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Of wil je Long form?

Bronze verhaal

Play Video

100 jaar verhaal

Play Video

Krijg hulp met je media concept

De juiste combinatie van expertise van mensen van wie je dit wilt. Waar wacht je op?

Hoe wij werken!

Het vinden van het beste media concept is een uitdaging en er is geen standaard oplossing. Je hebt een winnende strategie nodig en een manier van werken dat jouw bedrijf past en dus bieden wij drie verschillende programma’s. In elk programma wordt een zorgvuldig geselecteerde groep bulletproof team leden samengesteld om jouw en je management team bij te staan op weg naar succes.

Onze Tiers

In elk van onze Bulletproof Methodologie™ tiers zal een groep van zorgvuldig samengestelde bulletproof team leden jouw bedrijf en je management team begeleiden op weg naar succes.

TIER 1
- Begeleiding Pakket -

15k-50k
1-3 weken
 • diepgaande gesprekken (covid - proof)
 • 1-op-1 sessies
 • Merk herpositionering
 • Content & Markering strategie-evaluatie
 • Bulletproof Methodologie workshops
Apply now

Veelgestelde Vragen

“De BulletProof methodologie is een elite programma exclusief ontworpen voor ervaren ondernemers en management. We weten dat slagen uitdagend is.”

Meer info op bulletproofmethodology.com

We geloven dat er concrete resultaten moeten zijn met onze BulletProof Methodologie.
Dus uiteindelijk loopt jij als ondernemer weg met vier zaken:

 • Herpak je succes

 • Creëer levensbalans

 • Nalatenschap

 • Deel je zorgen

We kunnen niet ieder bedrijf helpen. Daarom moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • personeel: Jouw team moet hoge werk standaarden hebben en toegewijd zijn om een succes van jouw bedrijf te maken..
 • Focus:De vroege vogel vangt de worm. Er moet iets zijn dat wij ons op kunnen richten en kunnen uitbreiden. Als we dit vinden, moeten wij instaat zijn om hier op exclusieve basis aan te werken. Dus focus.
 • Standvast: Je moet slagen voor enkele van onze psychologische testen. BulletProof worden, betekent dat je alles geeft. Je zet je beste beentje voor.

Je had 10 jaar geleden kunnen beginnen en met dubbele cijfers per jaar kunnen groeien. Maar dat heb je niet gedaan. Hoeveel tekenen aan de wand heb je nodig. Dus. begin nu!

Ben je er klaar voor om Bulletproof te worden?

Omgeef jezelf met slimme, gepassioneerde mensen en met de beste middelen en zienswijzen.

Je wilt meer?

Een pakket kan je altijd uitbreiden zodat deze aansluit bij jouw behoefte. Ja kan ook schakelen tussen pakket. 

TIER 1
- Begeleiding Pakket -

15k-50k
1-3 weken
 • diepgaande gesprekken (covid - proof)
 • 1-op-1 sessies
 • Merk herpositionering
 • Content & Markering strategie-evaluatie
 • Bulletproof Methodologie workshops
Start nu

TIER 2
- SMB Pakket -

50k-150k
1-3 maanden
 • Op uitnodiging
Populair

TIER 3
- Enterprise Pakket -

250k-1mio
3-12maanden
 • Op uitnodiging

Bulletproofmediaconcepts – Copyright © 2019 – een BulletproofMediaGroup bedrijf

Our clients get
Bulletproof Media concepts

Combine Expertise in Storytelling, Branding, Marketing, and Data into - video production -

Your Are

A company in need of something special. Something new, exciting. Something that makes you stand out from the crowd. Something that shows why you are unique. And

You are open to change and ready to become BulletProof

Play Video

"We Support You"

We believe every great company should have the opportunity to experience what is like to really “Get your message across in the most engaging and humanly possible way.” To hit a home-run. With unique stories, unique branding and marketing strategies and leverage of data.

Let Magic happen” 

Markets We Thrive In

“We can only serve those clients that have tangible consumer products that consumers truly need to improve their lives. This means on an emotional level. That’s when we thrive and when together with us you’re on the winning team.”

“We have a somewhat unorthodox definition of the media market: Every company where emotion is the key driver of business is part of this equation. If you fit this description we can serve you and you will reap the rewards of our BulletProof Methodology. So you decide. Is your product or service worth evoking emotions?”

“This seems obvious, but again your product of service really has to improve lives for us to be able to create BulletProof Media Concepts that will do the job. And nowadays (human) health should be disruptive and help as many people as possible. If so let’s talk.”

“This might a seem as a strange area of market interest. But really is it? Most of the transportation markets and leisure are in the process of being disrupted and need to make change happen fast. Storytelling and evoking emotions though video is the perfect solution to overcome these challenges. You’ve got our attention.”

Bulletproof Methodology?

The BulletProof Methodology™ paves the way to

Storytelling

The lifeline of every great campaign, production, product or even company. You have a story and we bring it across.

Branding and Marketing

No business can thrive without these set in stone. We help you translate this to video.

People

Easy to overlook, but connecting to real humans is what it's all about.

A strategy locked-in

Sorry to say. But once a strategy is set in place. In your best interest, we do not deviate.

"Why The Bulletproof Methodology Matters?"

You’re successful so don’t need people to tell you how to build your product, run your business or who your customers are.

Likewise and with all respect: we don’t need you to tell us how to do what’s in the DNA of our people.

“So with The BulletProof Methodology we
make sure we both do what we do best and this benefits the end result. ” 

Principal
- Develop respect and coherence -

In the ideal world we would simply do a brain upload of all the experience that our people build up over the many years in Storytelling, Branding, Marketing, Data and video production and your people would have the best of both worlds. Sadly this is not possible. With the BulletProof Methodology we mimic this and create coherence between both fields of expertise in the shortest possible way. This comes down to mutual respect between both our staff members. Respect of each others core competence and trust in the process.

Principal
- Use the right methods -

In getting from A to Z you have to be able to know when to use what method of Storytelling or even Cinematic techniques for that matter. The problem is that there are so many methods to understand when it comes down to engaging media concepts and video productions. So key is what method to use in which situation. The BulletProof Methodology guides us through this process.

Principal
- Data insights -

To achieve maximum results you have to create leverage. Using data insights as much as possible and at the same time ignoring data will be the challenge to overcome. The BulletProof Methodology again is our default go-to place.

Become Part of the BulletProof Media Concepts family

“There are three classes of people:
those who see, those who see when they are shown, those who do not see.”
-Leonardo da Vinci-

“Join our family of clients” 

Client Show Cases

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Or you enjoy Long form?

Bronze story

Play Video

100 year story

Play Video

Get help with your media concept

The right combination of expertise from people you want it from. What are you waiting for?

Let's introduce how we work

Finding the best media concept is a challenge and there is no one size fits all solution. You need a winning strategy and way of working that fits your company so we provide three different BulletProof Methodology™ Tier programs.

Our Tiers

In each of our Bulletproof Methodology™ tiers a group of carefully selected bulletproof team members will accompany you and your management team along your road to success.

TIER 1
- Guidance Pack -

15k-50k
1-3 weeks
 • in-depth talks (covid - proof)
 • One-on-one sessions
 • Brand-evaluation
 • Content & Markering strategy-evaluation
 • Bulletproof Methodology workshops
Apply now

Frequently Asked Questions

“The BulletProof Methodology is an elite program designed exclusively for experienced staff members and management. We know that succeeding is tough.”

More info on bulletproofmethodology.com

We believe that there should be tangible outcomes from the BulletProof Methodology
So ultimately, you will leave with four things:

 • Reclaim your success

 • Balanced life

 • Leave a legacy

 • Share your burdens

We can not help every company. That’s why you have to meet the following condition. 

 • people: Your team should have high working standards and is dedicated to make your business a success.
 • Focus:The early bird catches the worm. There should be something we can focus and expand on. If we find this, we must be able to work on an exclusivity bases. So focus.
 • Resilient:You have to pass some of our physiological tests. Becoming BulletProof means you are a go giver. You give it your all.

You could have started ten years ago and grow your business double digits every single year. But you didn’t. How many signs on the wall do you need. So. Join now. 

Are you ready to become BulletProof?

Surrounded by smart, passionate people and with the best tools and approaches at your disposal.

You want more?

Within Phase 1 you can always extend your plan to fit your exact needs.
You can up/downgrade whenever you want.

TIER 1
- Guidance Pack -

15k-50k
1-3 weeks
 • in-depth talks (covid - proof)
 • One-on-one sessions
 • Brand-evaluation
 • Content & Markering strategy-evaluation
 • Bulletproof Methodology workshops
Apply now

TIER 2
- SMB Pack -

50k-150k
1-3 months
 • Invite only
Popular

TIER 3
- Enterprise Pack -

250k-1mio
3-12months
 • Invite only

Need To Know MORE About What WE Can Do For You?

Bulletproofmediaconcepts – Copyright © 2019 – a BulletproofMediaGroup company